دبستان دخترانه وحدت چه خبر؟

0
294

جلسه مرحله دوم جابربن حیان و امارگیری تعداد  طرح های جابربن حیان دردبستان دخترانه وحدت

جلسه توجیهی جابر برای اولیاء توسط رابط دبستان خانم هنرمند

حضور آقای قربانپور مدیر دبستان پسرانه امام حسین (ع) شماره ۲ (دبیرخانه جابر)درکلاس وپرسش وپاسخ ازدانش آموزان سوم  در مورد طرح جابر

نمونه ای از فعالیت دانش آموزان پایه سوم

نام طرح:  فشارهوابر روی سکه