اولین آثار از دانش آموزان فعال و علاقه مند

0
98

بعد از آماده سازی مدرسه و استقبال دانش آموزان از جشنواره جابربن حیان تعدادی از دانش آموزان پایه دوم پیشگام شدند و طرح های خود را آماده کردند و به مدرسه آوردند.

آقایان مهدیار فیاضیان-مانی فهیم پور ،محمد مهدی مداح-آرمین عرفانیان دانش آموزان علاقه مند و فعال تحقیقات و پروژه های خود را به مدرسه آوردند.منتظر پروژه های دیگر شما دانش آموزان عزیز می باشیم

P1330610 P1330612 P1330613