آخرین گام ها تا جابر بن حیان با پنجمی های دخترانه شماره ۳

0
155

آخرین گام های فعالیت دانش آموزان پایه پنجم در پروژه جابر بن حیان

اگر حاصل دوره تحصیلات مدرسه تنها انتقال پاره ای از مفاهیم به ذهن دانش آموزان باشد ، با فراموش شدن آن مفاهیم حاصل کلیه سال های تحصیلی از دست می رود .به همین دلیل باید سعی کنیم علاوه بر مفاهیم پایه راهی به دانش آموزان نشان دهیم که خودشان بتوانند به دنبال معرفت و دانش مورد نیاز خود بگردند و به یک یادگیرنده مادام العمر تبدیل شوند در همین راستا دانش اموزان فعال و خلاق پایه پنجم آخرین گام های اماده سازی نهایی پروژه های جابربن حیان باتوجه به نزدیک شدن به تاریخ نمایشگاه آموزش و پروش ناحیه را به اتمام رساندند.