دبستان پسرانه امام حسین(ع)شماره۴

0
117

 جلسه ی دیدار با اولیا و مربیان

درسومین جلسه ی دیدار با اولیا و مربیان در روز یکشنبه ۱۹ آذر ماه ۹۶ از ساعت ۱۵ با حضور کلیه ی همکاران و اولیای محترم، درهر کلاس آغاز شد وباتوجه به اینکه درجلسات قبل درباره اهمیت جشنواره جابربن حیان گفته شد.

دراین جلسه ابتدا درجلسه شورای آموزگاران اشاره به جشنواره وتحویل پروژه ها گردید.سپس درجلسات هرکلاس دوباره به خانواده ها اطلاع رسانی گردید.

همایش رابطین جابرین حیان برگزار شد.

در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۹۶  با توجه به اهمیت جشنواره جابربن حیان وشروع دوره ای دیگری ازاین طرح رابط جابر مدرسه خانم پوررضایی در جلسات رابطین جابر ناحیه ۴ که درسه روز متوالی تشکیل شده است شرکت کردند.