همایش رابطین جشنواره پروژه های علمی

0
90

مربی آزمایشگاه دبستان پسرانه امام حسین(ع)شماره دو خانم پوررضایی درجشنواره همایش رابطین پروژه های علمی شرکت درآموزشگاه پسرانه امام رضا (ع)شرکت کردند.
در این مراسم درابتداجناب آقای نیک آیین مسئول تکنولوژی ناحیه ۴ درمورداهمیت جشنواره جابر ورسالت معلمین صحبت کردند.
سپس جناب آقای دکتروطن پور عضو هئیت علمی دانشگاه فرهنگیان صحبتهای خودرا پیرامون نقش واهمیت یادگیری دانش آموزان ونقش هدایتگری معلمین بیان کردند.
درانتها ازهمکاران ومنتخبین جشنواره جابربن حیان سال گذشته تقدیروتشکرگردید.